Voorwaarden

Van toepassing op de opdrachten aan en overeenkomsten met Het spoor naar Hamelen, gevestigd te Papendrecht, eilandstraat 11, hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1- Algemeen

1.Opdrachtgever; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht of overeenkomst.

3.Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden/verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdracht of overeenkomst.

Artikel 2- Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep en bedrijfsomschrijving wordt aangegaan.

2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3- Uitvoering opdracht

1.Opdrachtnemer spant zich in de overeenkomst / opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2.De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht / overeenkomst te verlenen en opdrachtnemer al datgene wat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat desgevraagd kantoorruimte, spreekruimte en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4- Honorarium

1. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer.

2.Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4.Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht of overeenkomst.

Artikel 5- Betaling

1.Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden vooraf het consult op een door opdrachtnemer aangegeven bankrekening. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

2.Indien opdrachtgever niet binnen de onder 1 gestelde termijn heeft betaald is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op datum van algehele voldoening.

3.Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €125.

Artikel 6- Aansprakelijkheid

1.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat:
* Opdrachtgever opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd;
* Opdrachtgever opdrachtnemer niet heeft toegestaan het naar redelijk oordeel van de opdrachtnemer mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren.

2.Opdrachtnemer en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

3. Ofschoon de opdracht door opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, geeft opdrachtnemer geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

4.Opdrachtnemer is ten opzichte van opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria.

Artikel 7- Geheimhouding 

1.Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 8- Toepasselijk recht en forumkeuze

1.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen die verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer zullen bij uitsluiting van andere rechters worden beslecht door de rechter te Dordrecht.